REGULAMIN OGÓLNY, WERSJA 7.1, OBOWIĄZUJE OD 10.03.2023.

1. Definicje.

o Organizator: Ścigałka Online League – SOL.
Właściciel – osoba, która zarządza projektem Ścigałka Online League.
Koordynator – osoba odpowiedzialna za organizację wszystkich lig w grze F1 od Codemasters.
Opiekun Ligi – osoba zajmująca się konkretną ligą.
Kierowca, Zawodnik, Uczestnik: osoba biorąca udział w oficjalnej sesji.
Drużyna: dwóch zawodników jadących w tym samym zespole oraz inżynierowie, pojedyncza drużyna posiada własną nazwę oraz wyróżniające malowanie auta.
Sezon: seria wyścigów z określonymi terminami, torami i wybranym samochodem. W obrębie sezonu występuje jedna klasyfikacja ogólna i stała punktacja. Określona jest również forma zawodów.
Dyrekcja Wyścigowa: grupa osób decydująca o przyznawaniu kar po wyścigu, wyznaczona przez organizatora, jej skład może się zmieniać w trakcie sezonu.

2. Zapisy do zawodów.

o Zapisy odbywają się w terminie ustalonym przez organizatora, a dołączenie do ligi po okresie zapisów jest możliwe tylko, gdy któryś z zawodników odejdzie z ligi. Liczba miejsc jest również ustalana przez organizatora i może być zmieniana.
o Przed zgłoszeniem się do zawodów konieczne jest zapoznanie się z regulaminem.
o Kierowcy mają obowiązek zadeklarowania udziału w wyścigu do dwóch dni przed jego rozpoczęciem.
Właściciel, Koordynator oraz Opiekun ligi (za zgodą Właściciela lub Koordynatora) mogą, z uzasadnionych przyczyn, odmówić udziału w lidze zawodnikowi.
o Regulamin został zaadoptowany przez Ścigałka Online League na potrzeby ligi SOL – Formuła 4

3. Forma zawodów.

o Pojedyncza impreza składa się z kwalifikacji i wyścigu. Konkretna forma jest ustalana osobno dla każdego sezonu.
Organizator zastrzega sobie możliwość restartu wyścigu bądź anulowania Grand Prix w przypadku widocznych lagów na serwerze, problemów technicznych, karambolu z udziałem większości zawodników i innych sytuacji, jeżeli organizator lub osoba przez niego wyznaczona uzna to za stosowne. Zdarzenia mające miejsce przed restartem podlegają ocenie zespołu sędziowskiego.
 Najszybsze okrążenie w wyścigu powinno być wykonane bez otrzymania jakiegokolwiek ostrzeżenia (dotyczącego ścinania zakrętów) od gry.
 Zawodnik zostaje sklasyfikowany, gdy przejedzie przynajmniej 85% długości danego wyścigu.
W przypadku, gdy po 2 godzinach od pierwotnego startu lobby ulegnie uszkodzeniu, a wyścig nie przekroczy 50% pierwotnej długości – zostanie on anulowany.

4. Dyrekcja wyścigowa

o Do zgłaszania incydentów uprawnieni są zawodnicy, członkowie zespołów, dyrekcja wyścigowa, administracja SOL. Zgłaszający (z wyłączeniem dyrekcji i administracji) powinien być uczestnikiem zgłaszanego incydentu, z wyjątkiem zgłoszeń jednoosobowych (np. przekroczenie linii wjazdu do alei serwisowej).
Na zgłoszenie incydentu pod specjalnie utworzonym wpisem kierowca/członek zespołu ma czas do godziny 18:00 dnia następnego po wyścigu. Incydent można zgłosić poprzez przygotowany do tego wcześniej kanał na serwerze Discord danej serii.
Zespół sędziowski na rozpatrzenie zgłoszeń ma maksymalnie 48 godzin od czasu zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Ukarany zawodnik ma 24 godziny od momentu publikacji werdyktu na odwołanie się od kary. Odwołania od kar należy przesyłać na wyznaczonym do tego kanale na discordzie. Odwołania przesłane w inny sposób nie będą rozpatrywane.
Kary przyznawane są przez zespół sędziowski wybierany przez organizatora oraz przez system kar obecny w grze.
Uczestnik ma prawo domagać się od zespołu sędziowskiego uzasadnienia co do przyznanej kary.
W przypadku złożonych zgłoszeń zespół sędziowski ocenia jedynie sytuacje zgłoszone z podanym stemplem oraz dowodem wideo. W odwołaniu od ostrzeżenia z gry musi być zawarty pełny dyrektor wyścigu danego zawodnika, wraz z widocznymi wszystkimi okrążeniami, otrzymanymi ostrzeżeniami i karami. W sytuacji braku wystarczających dowodów sędziowie mogą odstąpić od oceny zgłoszonej sytuacji.
o  W przypadku nierozstrzygnięcia sytuacji spornej przez dyrekcję wyścigową, decydujące głosy należą do Właściciela, Koordynatora i Opiekunów danej ligi.
o  Dyrekcja wyścigowa zastrzega sobie możliwość przyznania kary za wykroczenia niewymienione w regulaminie.
o  Kierowcy są zobowiązani, na żądanie administracji, do udostępnienia (włączenia publicznej) telemetrii na wyścig.

5. Tabela kar

Obowiązkowe jest przepuszczanie zawodników jadących okrążenie pomiarowe w trakcie kwalifikacji jeżeli kierowca wykonuje okrążenie zjazdowe lub wyjazdowe.
Celowe wyjazdy czterema kołami poza tor w kwalifikacjach mogą skutkować zarówno przyznaniem punktów karnych, jak i startem z końca stawki w następnym wyścigu.
Jeśli w ciągu pełnego okrążenia po dokonaniu manewru oddublowania zawodnik wykonujący manewr nie odjedzie z zasięgu systemu DRS zawodnika wyprzedzanego, zmuszony jest on oddać mu pozycję. Zawodnik dublowany nie ma możliwości ponownego oddublowania się, chyba że kierowca z przodu popełni rażący błąd.
Powrót na tor musi być wykonany zawsze w sposób bezpieczny oraz niewpływający na kierowców na torze. Kierowca opuszczający tor jest zobowiązany oddać całą, potencjalnie zyskaną przewagę, wynikająca z opuszczenia toru, niezwłocznie po powrocie.
Strefy powrotu na tor, wyznaczone na torze, nie zwalniają z obowiązku przestrzegania powyższej zasady. Zamiana w “ducha” także nie uzasadnia złamania opisanej zasady.
o Zjeżdżając oraz wyjeżdżając z alei serwisowej kierowca ma obowiązek trzymać się właściwej linii i wjechać po poprawnej stronie pachołka sygnalizującego wjazd do alei. Wjazd do pit-stopu po niewłaściwej stronie lub przekroczenie linii zjazdu i wyjazdu z boksu skutkuje przyznaniem kary od 3 do 5 sekund i odpowiedniej kary punktowej. Powrót na tor po złamaniu tej zasady będzie karany w ten sam sposób.
Zawodnicy są zobowiązani zachować płynność jazdy pod samochodem bezpieczeństwa, a w szczególności podczas restartu. Nagłe, ostre hamowanie może zostać ukarane przez dyrekcję wyścigową. Kierowca może zwolnić podczas neutralizacji, lecz musi uczynić to w sposób bezpieczny, a jego strata do kolejnego zawodnika/delta (gdy stawka nie zdążyła dojechać do samochodu bezpieczeństwa) nie może przekroczyć 5 sekund. W przypadku zjazdu do alei serwisowej zawodnik ma prawo zwolnić, ale maksymalnie do prędkości o 10 km/h niższej od wynoszącego limitu prędkości w alei serwisowej na danym torze.
Podczas restartu zabroniona jest jazda obok innego kierowcy. Zawodnicy nie mogą przekraczać wysokości tylnych kół bolidu z przodu.
Nie można odwołać się od kar odbytych w alei serwisowej przed lub w trakcie wyjazdu samochodu bezpieczeństwa. W przypadku większej liczby niż jeden samochód bezpieczeństwa można odwołać się tylko od kar odbytych po ostatnim zjeździe samochodu bezpieczeństwa. Jednakże, nie można odwołać się od kary, gdy ostatni samochód bezpieczeństwa zjedzie po pokonaniu przez kierowców ponad 75% wyścigu.
Można odwoływać się od wszystkich kar nieodstanych w pitstopie.
W przypadku, gdy zawodnik otrzyma niesłuszną karę 5 sekund (przede wszystkim za uderzenie przez innego kierowcę w tył pod samochodem bezpieczeństwa), zostanie mu ona anulowana (obowiązują zasady z punktu powyżej), a o wynikach będzie decydował ostateczny czas gry po odjęciu kary. Dodatkowo – osoba, która spowoduje niesłuszną karę (czyli np. uderzy w tył ukaranego zawodnika) otrzyma za to 5 punktów karnych do superlicencji.
Zawodnik, który ma zamiar samoistnie wycofać się z wyścigu, musi zrobić to w alei serwisowej. Wycofywanie się z własnej inicjatywy z wyścigu nie jest zalecane.
Zawodnik odpowiada za zachowanie bolidu także w momencie przełączenia się na AI oraz gdy staje się “duchem”. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku rozłączenia kierowcy z sesją.
o Zawodnicy mają maksymalnie 2 minuty od rozpoczęcia kwalifikacji na wyjazd na tor (przekroczenie linii wyjazdu z alei serwisowej) na mieszance wyraźnie nieprzystosowanej do panujących warunków pogodowych. Kierowcy są zobowiązani do zjazdu do boksu po przejechaniu okrążenia wyjazdowego – zakazane jest rozpoczęcie okrążenia pomiarowego na wspomnianej mieszance.
Zakazuje się rozbijania bolidów na mecie.
Na kierowcę mogą zostać nałożone między innymi następujące kary:

     ● Użycie funkcji powrotu na tor – dyskwalifikacja z wyścigu,
     ● Upomnienia słowne – przyznawane przez dyrektora wyścigowego w czasie i po wyścigu,
     ● Brak zastosowania się do kary – wykluczenie z wyścigu,
      Kary przyznane przez grę;

W przypadkach nieopisanych w regulaminie SOL Dyrekcja w przyznawaniu kar posługiwać się będzie zasadami opisanymi w regulaminie CRC dostępnym tutaj i w regulaminie sportowym FIA.

o W innych sytuacjach każdy incydent rozpatrywany jest przez dyrekcje wyścigową, która przyznaje kary bez określonego sztywnego schematu, w zależności od okoliczności na torze.

6. Superlicencja

o Podczas sezonu każdego kierowcę obejmuje superlicencja.
o Do superlicencji przyznawane są punkty karne, które kierowca otrzymuje za dane wykroczenia popełnione w ciągu trwania oficjalnych sesji.
o  Punkty na superlicencji przypisane są do zawodnika na 14 ukończonych przez niego wyścigów w danym splicie. Po tym okresie punkty resetują się do zera. Punkty superlicencyjne nie resetują się z końcem sezonu.
o Maksymalna liczba punktów karnych posiadana przez kierowcę wynosi 50 pkt.
o Przy osiągnięciu tej liczby, kierowca otrzymuje zakaz startowania w następnym wyścigu. W tym momencie liczba punktów karnych resetuje się do zera.
o Po osiągnięciu 30 punktów karnych kierowca karany jest startem z końca stawki w następnym wyścigu, w którym wystartuje.
o Kierowca nie może otrzymać ponownej kary startu z końca stawki, związanej z przekroczeniem 30 punktów karnych, przez 7 wyścigów od pierwotnego przekroczenia bariery punktowej. Zasada ta nie obowiązuje, gdy w trakcie wspomnianych 7 wyścigów zawodnik przekroczy 50 punktów karnych, a następnie znów otrzyma 30 punktów karnych.
o Za trzecim razem po osiągnięciu pięćdziesięciu punktów karnych, kierowca zostaje wydalony z ligi.

Punkty karne można otrzymać, w następującej liczbie, za niżej wymienione wykroczenia:

 • Niewłaściwy zjazd lub wyjazd z alei serwisowej – 3-5 pkt.
 • Wyjazd na tor na wyraźnie nieprzystosowanej mieszance po określonym czasie/rozpoczęcie na niej okrążenia pomiarowego – 3-10 pkt.
 • Spóźnienie się do lobby – ostrzeżenie, następnie 5-10 pkt.
 • Brak zaznaczenia obecności w wyznaczonym czasie – 5 pkt.
 • Zmiana obecności po wyznaczonym czasie – 5 pkt.
 • Nieoddanie pozycji na torze podczas niebieskiej flagi – 5 pkt.
 • Nieodpowiednia jazda w trakcie okrążenia formującego – 5-10 pkt.
 • Cięcie toru w kwalifikacjach, np. w celu zyskania czasu do startu następnego okrążenia – 5-10 pkt.
 • Celowe niszczenie tabliczek – 5-10 pkt.
 • Gwałtowne zmiany toru jazdy podczas obrony pozycji – 5-10 pkt.
 • Blokowanie w kwalifikacjach – 5-15 pkt.
 • Nieprzestrzeganie zasad panujących przy samochodzie bezpieczeństwa – 5-15 pkt. 
 • Sprawca wypadku, w którym uczestniczyli inni gracze – 5-15 pkt. 
 • Niebezpieczny powrót na tor – 5-15 pkt.
 • Wykorzystywanie błędów gry – 5-50 pkt.
 • Ogólne nieprzestrzeganie regulaminu – 5-50 pkt.
 • Inne, niesportowe zachowanie – 5-50 pkt.
 • Nieobecność na wyścigu pomimo zadeklarowania uczestnictwa – 10 pkt.
 • Wyjazd na tor po użyciu na nim funkcji ‘Powrót na tor’ – 10 pkt. 
 • Podciąganie się w kwalifikacjach przez zawodników z różnych zespołów i polecenia międzyzespołowe w trakcie kwalifikacji lub wyścigu – 10 pkt. i start z końca stawki w następnym wyścigu
 • Brak kultury osobistej w wypowiedziach – 10-20 pkt.
 • Rozbicie się na mecie – 15 pkt.
 • Złamanie zasad discorda (kwarantanna) – 20 pkt.

o W sytuacjach ekstremalnych dyrekcja wyścigowa ma prawo zwiększyć ciężar kar zdefiniowany w regulaminie, jeżeli uważa iż konsekwencje wykroczenia lub sposób dopuszczenia się wykroczenia odbiegały znacząco od akceptowalnej normy. Dyrekcja wyścigowa zastrzega sobie także możliwość przyznania innej liczby punktów karnych za dane wykroczenia.

7. Lobby ligowe.

o Lobby ligowe powstaje ok. 15 minut przed startem sesji.
o Każdy zawodnik jest osobiście zapraszany do sesji i ma możliwość powrotu po utracie połączenia.
o W przypadku, gdy lobby nie będzie umożliwiało dalszego ścigania, Organizator ma prawo zrestartowania poczekalni anulując dotychczasowy postęp wyścigu. W przypadku przejechania przynajmniej 75% pierwotnej długości wyścigu Organizator przyjmuje za ostateczne wyniki w momencie desynchronizacji lobby. Jeśli lobby ulegnie uszkodzeniu po 25%, lecz przed 60% pierwotnej długości wyścigu Organizator ma prawo do przerwania wyścigu i zorganizowania pełnej długości sprintu. Gdy poczekalnia uniemożliwi jazdę po 60%, lecz przed 75% pierwotnej długości wyścigu, Organizator może zaaranżować sprint pięciookrążeniowy. W przypadku sprintów klasyfikacja na polach startowych ustalana jest na podstawie kolejności podczas ostatniego, w pełni przejechanego okrążenia przed uszkodzeniem lobby. Zawodnicy mają dowolność w wyborze opon.
o W przypadku zorganizowania sprintu, wymienionego w punkcie powyżej, wszelkie kary z pierwszej części wyścigu są wliczane w wyniki. Incydenty z pierwszej fazy są oceniane przez dyrekcje według standardowych reguł. Sprint obowiązują standardowe reguły wyścigowe.
o Jeżeli uszkodzenie lobby wymusi przerwanie kwalifikacji, Organizator może przyjąć za ostateczne wyniki obowiązujące w momencie awarii, gdy sesja uległa desynchronizacji po połowie ostatniej sesji kwalifikacyjnej. W przypadku uszkodzenia lobby po pierwszej lub drugiej części kwalifikacji ustanowiona zostanie nowa sesja krótkich kwalifikacji dla zawodników, którzy awansowali do kolejnej sesji. Awarie lobby podczas pierwszej lub drugiej sesji kwalifikacyjnej będą rozpatrywane indywidualnie.
o Kierowcy będą mieli dowolność w wyborze opon na start w przypadku uszkodzenia lobby między Q1, a Q2.
o Kierowcy muszą ustalić ewentualną chęć celebracji (np. poprzez zatrzymanie się na torze) na ostatnim okrążeniu z Opiekunem ligi lub osobą przez niego wyznaczoną.

8. Komunikacja głosowa.

o Zawodnicy są zobowiązani, przez cały czas trwania kwalifikacji i wyścigu, do umożliwienia swobodnej komunikacji Dyrekcji Wyścigowej i Opiekunów z Uczestnikami, w celu przekazywania poleceń i informacji.
o Zabronione jest nieuzasadnione zmienianie kanałów i podnoszenie głosu na innych zawodników.
o Obrażanie innych zawodników będzie surowo traktowane i może wiązać się z dodatkową karą lub wydaleniem z ligi.
o Każdy zespół posiada limit sześciu inżynierów. Drużyna zobowiązana jest do wyboru maksymalnie dwóch głównych przedstawicieli, po jednym dla każdego z zawodników (dla kwestii medialnych).

9. Postanowienia ogólne.

o Start w lidze jest równoznaczny z zaakceptowaniem wszystkich podpunktów zawartych w regulaminie.
o Zawodnicy mają obowiązek określenia swojej obecności na odpowiednim kanale Discorda, w czasie określonym przez Opiekunów Ligi.
o Zawodnicy są zobowiązani do poinformowania Opiekunów Ligi o zmianie swojej decyzji dotyczącej obecności, jeśli wydarzy się ona po czasie przewidzianym na jej zadeklarowanie.
o Organizator ma prawo skreślić zawodnika z listy w przypadku:

     ● notorycznego i/lub rażącego nieprzestrzegania regulaminu,
     ● rażącego braku kultury osobistej i postawy wobec innych,
     ● “trollowania”,
     ● działania na szkodę ligi, innych zawodników lub organizatora,
     ● nie stawiania się na wyścigi,
     ● dobrowolnej rezygnacji zawodnika,
     ● używania cheatów lub innych niedozwolonych środków oraz niesportowej postawy zawodnika,
     ● trzech nieobecności z rzędu lub czterech łącznie w sezonie.

o Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w celu poprawy jakości ligi.
o W przypadku wyjątkowych sytuacji nie wymienionych w tym punkcie decyzję o ewentualnym działaniu podejmuje organizator lub osoba wcześniej przez niego wyznaczona.

Organizatorzy SOL w celu urozmaicenia i zwiększenia jakości odbioru ligi dla publiczności używają imion, nazwisk oraz zdjęć zawodników ligi. Zawodnicy Ci wyrazili zgodę na owe działania i dobrowolnie udostępnili swoje dane.

SZCZEGÓŁY ZASAD SERII FORMUŁY 4

1. Informacje na temat samochodu oraz formatu wyścigowego:

o Bolidy F1 – ustawienia równe
o Dozwolone asysty oraz ustawienia sesji:

     ● Kontrola trakcji
     ● ABS
     ● Linia wyścigowa
     ● Manualny start
     ● Manualny pitstop
     ● Pełne uszkodzenia
     ● Temperatury opon w pit stopie – wyłączone
     ● Niebezpieczne wypuszczenie w pit stopie – włączone
     ● Pora dnia wyścigu: Południe (z wyłączeniem wyścigów nocnych)


2. Kalendarz wyścigów:

Kalendarz udostępniany jest na naszym discordzie oraz w social media

3. Wyścigi odbywają się we wtorki. Plan dnia wyścigowego:
o 19:00 – start krótkich kwalifikacji – 18 minut
o 19:19 –  start wyścigu – 50% dystansu, ok. 1 godziny.

4. Punktacja

     ● 1 miejsce: 25 punktów
     ● 2 miejsce: 18 punktów
     ● 3 miejsce: 15 punktów
     ● 4 miejsce: 12 punktów
     ● 5 miejsce: 10 punktów
     ● 6 miejsce: 8 punktów
     ● 7 miejsce: 6 punktów
     ● 8 miejsce: 4 punkty
     ● 9 miejsce: 2 punkty
     ● 10 miejsce: 1 punkt

     ● Najszybsze okrążenie wyścigu, jeżeli kierowca ukończył wyścig w punktowanej dziesiątce: 1 punkt

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

· Dane administratora danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest scigalka.pl. Kontakt z scigalka.pl w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

· Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, scigalka.pl przetwarza Pana/Pani dane osobowe – w celach poniżej wskazanych, zawsze zgodnie z prawem i nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami.

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej zwane “RODO” lub “rozporządzeniem”).

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług. Aby korzystać z usług na stronie, konieczne jest podanie adresu e-mail oraz steamid.

W celu wykonania usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

· steamid

· imię i nazwisko

Podanie powyższych danych oraz akceptacja regulaminu scigalka.pl, o ile można je uznać za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia, oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do scigalka.pl, przetwarzamy również takie dane osobowe, jak:

· data i godzina odwiedzin strony

· rodzaj systemu operacyjnego

· przybliżona lokalizacja

· rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony

· czas spędzony na stronie

· odwiedzane podstrony

· podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem scigalka.pl jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej). Jeśli nie życzą sobie Państwo śledzenia analitycznego istnieje możliwość samodzielnego zablokowania korzystając z tego narzędzia: chrome.google.com/webstore/detail/analytics-blocker/

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

· adres IP

· data i czas serwera

· informacje o przeglądarce internetowej

· informacje o systemie operacyjnym

Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony scigalka.pl. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO(w tym przypadku interesem scigalka.pl jest administrowanie stroną internetową).

· Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć – wedle własnego uznania.

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres [email protected].

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

· Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

· Odbiorcy danych osobowych

Jak większość podmiotów, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami firmami przewozowymi jak np. poczta polska, inpost (dotyczy wysyłki nagród).

Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

· Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.207.1) – więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privac y-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

· Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

· trwania sezonu – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy

· 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego

· do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody

· do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych

· do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, a żądanie to może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

· Uprawnienia podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych

· sprostowania danych osobowych

· usunięcia danych osobowych

· ograniczenia przetwarzania danych osobowych

· sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

· przenoszenia danych osobowych

Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

· istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności

· istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres [email protected].

· Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

· Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

CIASTECZKA (COOKIES)

· scigalka.pl na swojej stronie internetowej, na podstawie art. 173 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google, YouTube, Twitch, Facebook).

· Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt): o zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania

użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych; o wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej – pliki cookies są

wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach; o stan sesji – w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający

korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. “stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron; o utrzymanie stanu sesji – jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

o tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki

sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

· Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Poradnik jak tego dokonać można znaleźć na stronie allaboutcookies.org/manage-cookies.

· Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.